Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Чет эл капитали иштирокидаги "Савдогар"
акциядорлик тижорат банки
Телефон:
(99871) 252-72-21
(99871) 254-19-91
ИНТЕРНЕТ БАНК Банк Раисининг
виртуал қабулхонаси
Таълим кредити

Таълимкредитларибериш,уларниқайтариш, тўловнингтаъминланганлиги, муддатлилигивауларданмақсадлифойдаланишшартлариасосидаамалгаоширилади.

Таълимкредити:

–  бакалавриятга – 10 йил,

–  магистратурага – 5 йил

олийтаълиммуассасаларининг кундузгибўлимларидаўқийдиган талабаларгаберилади.

ТаълимкредитлариучунфоизставкасимиқдориниМарказийбанкнинг амалдагиқайтамолиялашставкасиданюқорибўлмаганмиқдорларда белгиланади.

Таълимкредитиниолишучун банккақуйидагихужжатларни тақдимқилади:

–     Таълимкредитиолишучунариза;

–     Туловконтрактшартномаси;

–     Яшашжойитуғрисидаберилган маълумотнома;

–     Кредитниқайтаришнитаъминлаштўғрисидахужжат;

–     Паспортнусхаси.

Таъминот   сифатида   қуйидагиларданбирибўлишилозим:

–     Мол-мулк ёки қимматли қоғозларни гаровга қуйиш;

–     Банкнинг кафолати;

–     Учинчи шахс кафиллиги;

–     Суғурта полиси;

–     Имтиёзли шартлари.

Имтиёзликредитлар қуйидаги шартлардаберилади:

Таълимкредитлари чинетимларга, «Меҳрибонликуйлари»датарбияланганларгаҳамдаболаликдан 1 ва 2 гуруҳногиронлариганольфоиз ставкаси (фоизсизкредит) да  берилади.

КамтаъминланганоилафарзандларигаМарказийбанкқайтамолиялаш ставкасининг 50 фоизмиқдорида кредитберилади (Ишбилантаъминлашгакўмаклашишдавлатжамғармасимаблағларидантўланган ҳолда).

Таълимкредитинибериш, қайтаришвафоизтўловларини амалгаошириштартиби:

Таълим кредитлари бўйича маблағлар кредит шартномасида қайд этилган ҳар ярим йилда ўқиш учун йиллик тўловнинг тўлиқ миқдорини икки тенг қисмга бўлиш йўли билан ўтказилади. Бунда янгидан қабул қилинган талабалар учун биринчи ярим йилликда ўқиганлик учун бошланғич тўлов жорий йилнинг 1 октябргача, иккинчи ярим йиллик учун навбатдаги календарь йилнинг 15 мартгача тўланади.

Қарздор томонидан кредитни қайтариш нақд пулда, шунингдек нақд пулсиз хисоб-китоб йўли билан иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўлов­лар ҳисобидан амалга оширилади.

Таълим кредитининг фоизи ҳар ойда, асосий қарзи эса талаба ўқишни битиргандан сўнг 3 ойдан кейин тўланади.

Зарур ҳолатларда кредит бериш тўғрисида хулосани тайёрлаш учун банк қарз олувчидан қўшимча хужжатларни талаб қилиш хуқуқига эга.

Кредит бўйича батафсил маълумотни банкнинг кредит бўлимларидан олишингиз мумкин.

Савдогарбанк Сизнинг ишончли ҳамкорингиз!